Samisk audiovisuell samling

Filmer och teveprogram i arkiv och på webb

Professor Patrik Lantto, Umeå universitet
Kontakt: patrik.lantto@umu.se

Urfolks rättigheter har på en internationell nivå fått ett allt starkare erkännande under de senaste decennierna, inte minst tydligt i FN:s Deklaration om urfolks rättigheter från 2007. En central del av deklarationen handlar om urfolks rätt till sitt eget kulturarv och sina traditioner; en rätt att bevara, skydda och utveckla detta arv i det förgångna, i nuet och för framtiden. Sverige har idag erkänt samer som ett urfolk med rätt till självbestämmande och med en medföljande rätt till sitt eget kulturarv. I ett historiskt perspektiv har emellertid relationen mellan den svenska staten och samerna i Sverige präglats av ett hierarkiskt synsätt baserat på stereotyper, exotism och föreställningar om en högre kontra en lägre stående kultur, något som var påtagligt tiden före och efter sekelskiftet 1900. Filmmediets historia tar sin början nästan samtidigt som den svenska staten alltmer aktivt börjar reglera relationen mellan samer och svenskar politiskt, bland annat genom de första renbeteslagarna 1886 och 1898. Det saknas dock grundläggande studier av hur filmmediet och senare även televisionens audiovisuella skildringar av samer och samisk kultur har bidragit till att forma det svenska majoritetssamhällets uppfattning om samerna, men även hur de påverkat samerna själva, deras självbild och relation till Sverige. Som i så många andra sammanhang under 1900-talet har samerna sällan getts chansen att föra sin egen talan: filmer och teveprogram är, med smärre undantag, producerade, distribuerade, förevisade och recenserade av icke-samer. Först under de senaste decennierna har exempel på samisk självrepresentation börjat förekomma då och då på filmdukarna och i teverutan. Projektets syfte är att skapa en infrastruktur för det samiska audiovisuella kulturarvet, som en del det svenska kulturarvet. En övergripande frågeställning är hur ett samiskt audiovisuellt kulturarv kan skapas när en så stor del av detta material är skapat av aktörer i och från det dominerande majoritetssamhället. Projektet avser att: (i) att företa en inventering av filmer och teveprogram, (ii) att kvalitetssäkra materialets metadata samt (iii) att upprätta en sökbar digital deldatabas, ”Samisk audiovisuell samling”, som kommer att tillgängliggöras för forskare via söktjänsten Svensk mediedatabas. Vissa delar av materialet kommer också att tillgängliggöras för en bredare allmänhet via Filmarkivet.se och Öppet arkiv. Projektet är ett samarbete mellan två akademiska institutioner (Umeå och Stockholms universitet), två institutioner med ansvar för det samiska kulturarvet (Sametinget och Ájtte) och två institutioner med ansvar för det svenska audiovisuella kulturarvet (KB och Svenska filminstitutet).