Om DIGARV

Forskningsprogrammet DIGARV grundar sig på ett regeringsuppdrag. I regeringens forskningsproposition 2016 påtalades nämligen behovet att stödja och främja så kallad ”datadriven forskning, särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap.” Den typen av forskning och kunskapsproduktion utgick inte sällan från digitaliserat ”material som i dag finns vid kulturarvsinstitutionernas arkiv, samlingar och bibliotek. Sådant material utgör en resurs vars forskningspotential till stor del är outnyttjad då bara en bråkdel är digitaliserat. En digitalisering av materialet vid kulturarvsinstitutionernas arkiv, samlingar och bibliotek ökar tillgängligheten och skapar nya möjligheter för forskning, främst inom humaniora och samhällsvetenskap men även inom andra vetenskapliga områden. Ökad tillgång till digitala datavolymer öppnar för att besvara nya frågeställningar och för metodutveckling” (Prop. 2016/17:50, 95).

Dessa formuleringar i forskningspropositionen 2016 resulterade i ett speciellt anslag till Vetenskapsrådet – som i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademi – under våren 2018 lyste ut forskningsmedel till ”Projektbidrag för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar”. Inom ramen för vad som kom att kallas för DIGARV-programmet syftade utlysningen till att främja digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar, och appellera främst inom humaniora och samhällsvetenskap. Ambitionen med satsningen var att – genom forskningsfrågor – främja datadriven forskning med inriktning på digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar, det vill säga samlingar av materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan. DIGARV-programmet var brett och riktade sig till forskare verksamma inom alla humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Speciellt välkomnades dock ansökningar där samarbete bedrevs mellan forskare och kulturarvsinstitutioner med betoning på metodutveckling i syfte att besvara forskningsfrågan. Utlysningen syftade därför till till att stärka forskningsmiljöer i Sverige med inriktning mot digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvet, samt att generellt stödja samverkan mellan forskare och kulturarvsinstitutioner.

Inom ramen för DIGARV-programmet tilldelades hösten 2018 nio forskningsprojekt finansiering – som finns presenterade på denna sajt. Till DIGARV-programmet knöts även en koordineringsfunktion, och DIGARV kommer mellan 2019 och 2021 att koordineras av professor Anna Näslund Dahlgren (Stockholms universitet) och professor Pelle Snickars (Umeå universitet). I koordinatorernas uppgifter ingår bland annat att anordna gemensamma aktiviteter och workshop för kompetensutbildning – både internt för forskare inom inom DIGARV-programmet – öppna och publika för forskarsamhället i stort, för verksamma inom kulturarvssektorn och den intresserad allmänheten. DIGARV har även en styrgrupp med representanter från forskningsfinansiärerna, kulturarvsinstitutioner och Digisam (Samverkan för digitaliserat kulturarv). Under våren 2020 kommer ytterligare en utlysning av forskningsmedel inom DIGARV-programmet.