Kommunalt självstyre, kollektiva varor och utveckling

Evidens från 1 miljard digitaliserade datapunkter

Professor Per Pettersson Lidbom, Stockholms universitet
Kontakt: pp@ne.su.se

Sveriges utveckling mellan 1860 till 1950 är världsunik. Sverige gick från att vara ett extremt fattigt land till att bli ett av de mest välutvecklade länderna i världen. Tillväxtundret brukar ofta förklaras av kulturella faktorer, till exempel att Sveriges kultur, i högre grad än andras länders, kännetecknas av korporativism och samarbetsförmåga vilket stimulerar produktion av offentliga varor såsom utbildning och sjukvård – vilket i sin tur påverkar tillväxten. Men kulturella faktorer förändras inte i nämnvärt över tid, vilket gör att det kulturella orsakssambandet har ifrågasatts. En annan hypotes har istället varit att förändringar i politiska institutionella faktorer och faktisk politik istället är huvudorsaken. Men en stor offentlig sektor och aktiv politik är också ett tveeggat svärd då politik kan hämma tillväxt genom störningar. En ökad kunskap om dessa samband blir därför viktig, även idag för dagens utvecklingsländer. Emellertid har denna modell inte kunnat testas trovärdigt då endast små datamaterial funnits. För att kunna mäta politiska orsaksfaktorer måste man först kunna mäta och dokumentera olika politiska institutioner, politik och utfallsfaktorer över både tid och rum. Detta projekt syftar till att tillgängliggöra en världsunik gigantisk datamängd (1 miljard datapunkter) över politiska enheter (kommuner) under en lång tid (1860-1950) då stora förändringar sker både över tid och rum vad gäller politiska institutioner och faktisk politik. Vi kommer att tillgängliggöra cirka 500 variabler för cirka 2500 kommuner årligen. Projekt handlar delvis om att bearbeta, tvätta, konstruera och harmoniera olika datakällor, ett förvisso komplicerat och tidsödande arbete som kräver expertkunskap. Men det är precis denna expertinsats som kan göra datamängden användbar inte bara för forskare inom andra discipliner men även för släktforskare och utredare inom stat och kommun. Intresset kommer även vara stort från forskare från andra länder.