Expansion och mångfald

Digital kartläggning och analys av den utominstitutionella scenkonsten i Göteborg 1965–2000

Docent Astrid von Rosen, Göteborgs universitet
Kontakt: astrid.von.rosen@arthist.gu.se

I svenska teaterhistorier ses perioden 1965–2000 som en tid för framväxt och etablering av en utominstitutionell scenkonst. Fältet expanderande kraftigt när institutionsteatrarna utmanades av ”fria” grupper och en ny mycket varierad scenkonstkultur växte fram. Denna nya scenkonst ifrågasatte hierarkier, sökte sig ut från de traditionella scenerna, överskred genregränser, experimenterade konstnärligt och mötte en ny publik. En mångfald angelägna föreställningar för barn, migranter, arbetare, queera personer, studenter och många andra skapades av människor med olika kulturella bakgrunder och kompetenser. Historieskrivningen har observerat detta skifte, men endast lyft fram några få grupper, verk och välkända artister. Därmed har en endimensionell bild fått fäste i historieskrivningen, men nu har det blivit dags att utmana tidigare forskning genom att se perioden på ett nytt sätt och bejaka dess mångfald. Det är dags att inkludera de många olika uttrycken och grupperna i en historieskrivning som gör det fria kulturarvet rättvisa. Forskningsprojektet Expansion och mångfald vill använda digitalt material och metoder för att analysera, lyfta fram och tillgängliggöra frikulturen som ett värdefullt kulturarv som angår och engagerar många olika människor. Den viktiga mångfalden av uttryck, grupper, relationer och spelplatser i det expanderade fältet har visat sig vara svår för att hantera för traditionell historieskrivning. Den har genom sin linjära karaktär inte kunnat ge plats för exempelvis karnevalers mångfacetterade uttryck, migranters kulturföreningar, jazzdans som folkrörelse och konstnärlig katalysator, fysisk teater, spex och populärkulturella uttryck, danskonst i offentliga rum, och scenkonst för barn. Med mångfald och skillnader som utmaning för forskningen krävs att arkivmaterial från det expanderade fältet undersöks och görs tillgängligt på nya sätt och att tidigare oanvänt källmaterial görs åtkomligt och tas i anspråk. En grupp bestående av humanistiska och urban-sociologiska forskare med stor erfarenhet av scenkonstforskning och stadsanalyser kommer att tillsammans med experter från digital humaniora undersöka och tillgängliggöra den frikulturella mångfalden.