Barns kulturarv

Arkivets visuella röster

Professor Anna Sparrman, Linköpings universitet
Länk till projektsajt: kommer
Kontakt: anna.sparrman@liu.se

Barns kulturarv – arkivets visuella röster syftar till att lyfta fram och utveckla metoder och teorier för bevarande av barns kulturarv. FN:s Barnkonvention, som är svensk lag sedan 2020, slår fast att barn (0-18 år) har rätt till yttrandefrihet och att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet. Med det följer att barns egen kultur har ett egenvärde, att de lämnar efter sig ett kulturarv som är värt att samla in, bevara och arkivera i sin egen rätt. Idag är barn som kulturproducenter en underrepresenterad grupp inom såväl kulturarvsforskning som i kulturarvsbevarande verksamhet. Försummelsen av barn som sociala och kulturella aktörer i dessa sammanhang marginaliserar barn och undergräver i förlängningen Sveriges förståelse för sitt eget kulturarv. Det enda svenska arkiv som helt fokuserar barns kulturarv är Svenskt Barnbildarkiv (SBBA). Det är ett unikt arkiv, även i internationell jämförelse. SBBA, startade 1977 och innehåller ca 650 000 barnbilder från 1700-talet fram till idag. Tjugo procent, 130 000 bilder, är idag digitaliserade och sökbara. Syftet med projektet är att fokusera på barn som kulturarvsskapare och på SBBA som en unik barnkulturarvsinstitution. Projektet undersöker vad som ingår i barns rätt till kultur genom att problematisera arkiverings- och digitaliseringsprinciper som rör sig bortom en vuxen arkivtaxonomi. Det är ett faktum att barn inte alltid själva kan driva sin rätt till yttrandefrihet och sin rätt att få sin egen kultur tagen på allvar och bevarad. Projektet tar därför som sin uppgift att med hjälp av ett barnperspektiv låta barns röster, i visuella och verbala former, få höras och bidra till digitaliseringen av det svenska kulturarvet. Det gör vi genom att skapa ett arkiv inom arkivet med ett innehållsligt fokus på FN:s Barnkonventions framväxt i Sverige sett genom barns ögon. Att tillgängliggöra och forska kring barns vardagliga visuella uttryck i och genom arkivet syftar till att integrera barns kulturarv i en större kulturarvsdiskurs. Det material som ska undersökas och digitaliseras är: 1) SBBAs katalogiseringssystem, 2) befintliga arkiverade analoga bildsamlingar som rör barnkonventionen och barns politiska delaktighet, 3) nya bilder med utgångspunkt i att barnkonventionen blivit lag med fokus på hur barn idag tolkar och visuellt uttrycker sina lagliga rättigheter, inklusive metadata, och 4) online bilder skapade och bevarade med fokus på barnkonventionens rätt till yttrandefrihet, inklusive metadata. Genom att skapa en unik teoretisk kombination bidrar projektet med ny kunskap till kritiska kulturarvsstudier, kritiska barn studier och kritisk visuell kultur.