Att tilltala överheten

Suppliker som kulturarv och källa till kunskap

Professor Maria Ågren, Uppsala universitet
Länk till projektsajt: http://gaw.hist.uu.se/suppliker
Kontakt: maria.agren@hist.uu.se

Projektet syftar till att indexera, registrera, tillgängliggöra och utifrån vetenskapliga frågeställningar analysera en i svensk forskning underutnyttjad men rik källa: suppliker. Projektet bidrar även till det långsiktiga målet att göra äldre handskrivna texter maskinläsbara. Suppliker är ett annat ord för böneskrifter. I Europas förmoderna och fördemokratiska samhällen var möjligheten att vända sig direkt till kungen (eller till den som kungen delegerat detta ansvar till) en kanal för kommunikation och inflytande. Suppliker kunde även riktas till domstolar, godsägare och riksdag. Även de, som stod längst ner i samhällshierarkin, hade rätt att lägga fram sin sak inför högre instans – och de kunde få rätt. Suppliker blev i sådana fall säkerhetsventiler, och supplikrätten var viktig för de styrandes legitimitet. Forskningen har dessutom visat att suppliker var en viktig källa till information för de styrande. Suppliker kunde ge impuls till ny lagstiftning och uppgifter i dem kunde avslöja om lägre tjänstemän misskötte sig. En stor del av supplikmaterialet kan antas handla om människors konkreta möjligheter – och svårigheter – att försörja sig. I projektet kommer historiker och arkivarier vid Historiska institutionen, Uppsala universitet, och Riksarkivets avdelning Landsarkivet i Uppsala att samarbeta. Cirka 70 arkivvolymer med suppliker kommer att kartläggas översiktligt; därtill kommer cirka 4000 suppliker ur dessa volymer att indexeras, för att på så vis skapa bättre sökvägar samtidigt som det blir möjligt att klarlägga suppliken som litterär, språklig och juridisk form. Fotografier av hela materialet görs allmänt tillgängliga. Ungefär 1000 suppliker kommer även att detaljanalyseras och registreras i databasen GaW utifrån frågeställningar om arbete och försörjning.