Svensk karibisk kolonialism 1784–1878

Ny forskning genom integration, klassifikation, publikation av spridda och outforskade svenska koloniala arkiv

Docent Fredrik Thomasson, Uppsala universitet
Kontakt: fredrik.thomasson@hist.uu.se

Sverige blev en slavnation när den karibiska ön Saint Barthélemy togs i besittning 1785. Den svenska koloniala staten införde slavlagstiftning och upprätthöll ett typiskt karibiskt samhälle baserat på slavarbetskraft. Slaveriet på ön avskaffades slutligen 1847. Ön såldes till Frankrike 1878 och hela det svenska myndighetsarkivet lämnades kvar på ön. Dessa svenska handlingar, ca 300 000 manuskriptsidor – Fonds Suédois de Saint Barthélemy – finns nu i de franska kolonialarkiven i Aix-en- Provence och är stängda för såväl forskare som allmänheten. Arkivet är i betydande oordning och har aldrig inventerats eller klassificerats med moderna arkivprinciper. Projektet bygger vidare på den framgångsrika digitaliseringen av detta arkiv (2011–2016) och gör detta det största svenska koloniala arkivet tillgängligt via Internet tillsammans med andra samlingar av svenska karibiska handlingar i Riksarkivet och utländska samlingar. Efter att ha digitaliserat och sammanställt allt arkivmaterial skapar projektet en ny klassificering och förteckning som möjliggör för forskare och allmänheten att orientera sig i arkivet. Genom att öppna upp och sammanställa viktiga arkivmaterial är projektet ett exempel på hur digitalisering skapar nya möjligheter att förmedla historisk kunskap. Projektet öppnar även upp för nya forskningsfrågor kring svensk medverkan i slaveri och kolonialism. Tidigare forskning kring svenska Saint Barthélemy är baserad på arkivmaterial i Sverige och har främst fokuserat på öns svenska befolkning utan att sätta in kolonin i sitt lokala och atlantiska sammanhang. Tillgången till arkivalierna i Frankrike har redan lett till nya historiska kunskaper såväl om det svenska innehavet av Saint Barthélemy som kolonins roll i det ekonomiska och politiska samspelet mellan regionens kolonialmakter. Förutom att sammanställa, ordna och inventera arkiven producerar projektet även ny historisk kunskap inom några bristfälligt utforskade områden. Projektet skapar hitintills okända grunddata kring öns befolkning, inklusive slavar och de fria svarta som ända till slaveriets avskaffande 1847 var majoritetsbefolkningen. Slavhandeln bedriven med den svenska koloni som bas kommer ytterligare att utforskas och projektet kommer att för första gången publicera en samling av svensk kolonial lagstiftning. Sverige införde en stor mängd slavlagar för att styra öns svarta befolkning, och denna lagstiftning och information om hur slavar och fria svarta dömdes och straffades finns endast bevarade i Fonds Suédois de Saint Barthélemy.