Stadens ansikten

Visuell kultur och social struktur i Stockholm 1880-1930

Docent Rebecka Lennartsson, Stockholms stadsmuseum
Länk till projektsajt: https://stockholmia.stockholm.se/forskning/projekt/stadens-ansikten/
Kontakt: rebecka.lennartsson@stockholm.se

Huvudsyftet med City Faces är att koppla samman, beforska och berika två omfattande samlingar av urbant kulturarv av stort intresse för både forskare och allmänheten. Stockholms stadsmuseum har 400 000 historiska fotografiporträtt. Stockholms stadsarkiv hanterar det unika, digitaliserade befolkningsredovisningssystemet Rotemansarkivet. I projektet strävar vi efter att inventera och lista porträttsamlingen i sin helhet. Omkring 40 000 fotografier kommer att digitaliseras. Andra redan digitaliserade fotograferingssamlingar är kopplade till projektet.

Datorbaserat ansiktsigenkänning kommer att tas i bruk i projektet och användas för att identifiera och koppla det visuella arvet från historiska porträttsamlingar till sociala data. Länkningen berikar materialen och skapar unika möjligheter för både mikrohistorisk och datadriven forskning. Det kommer också att ge gott om möjligheter för samskapande och kunskapsdelning och därmed Potential för ytterligare berikning och visualisering finns således.

Fördjupade delstudier rörande visuell kultur, social struktur, urban kulturhistoria och tidsgeografi genomförs. Resultaten kommer att presenteras genom artiklar i en kollegialt granskad antologi som publiceras för fri digital nedladdning. Projektet kommer därutöver att generera vetenskapliga artiklar, en kulturhistorisk utställning och en internationell konferens. Det övergripande syftet med City Faces är att skapa radikalt nya möjligheter att berika, forska och visualisera stadens visuella kulturarv och sociala struktur under en period av intensiv stadsutveckling. Projektet bygger på tvärvetenskaplig forskning och kräver ett nära samarbete mellan forskare från olika discipliner och experter inom flera fält. De avancerade metoderna har stor utvecklingspotential och kommer att kunna tillämpas på andra samlingar i museer och arkiv.