Forntida bilder 2.0

En digital utgåva av de gotländska bildstenarna

Docent Sigmund Oehrl, Stockholms universitet
Kontakt: sigmund.oehrl@ark.su.se

De gotländska bildstenarna är unika historiska minnesmärken från tiden omkring 400-1100. Dessa huggna kalkstensplattor är täckta med tusentals bilder av människor, djur, monster, vagnar, skepp och geometriska figurer. Bilderna utgör en unik källa till kunskap om till exempel dåtida dräkt, vapen, ridteknik, vagnar och skepp, inklusive rigg och segel. Ofta tolkas bilderna som representationer av olika förkristna nordiska myter kända från den isländska litteraturen, men vissa bilder har också uppfattats som kristna motiv. Den ännu idag fungerade utgåvan av dessa viktiga monument publicerades 1941-42, det vill säga för mer än 75 år sedan. Utgåvan omfattar de då kända 240 bildstenarna, men sedan dess har ytterligare 330 bildstenar eller fragment av bildstenar påträffats. Samtliga bildstenar i den publicerade utgåvan är uppmålade av utgivaren Sune Lindqvist, eftersom bilderna är ytligt ristade och kan vara svåra att se. Lindqvist var en mycket kunnig forskare, men en del av hans imålade bilder är tveksamma och har kritiserats under årens lopp. Den planerade digitala utgåvan kommer att vara tvåspråkig (svenska och engelska) och kommer att rikta sig till både forskare och allmänintresserade personer och vara interaktiv. En del av arbetet med utgåvan omfattar även en bearbetning och tolkning av de nya digitala bilderna. Sedan länge är det känt att bilderna på de gotländska monumenten har flera paralleller bland bilder på dåtida metallföremål i Skandinavien och övriga norra Europa. Därför kommer nya jämförande undersökningar av bilder att göras, främst därför att så många nya metallföremål med bilder har påträffats i samband med metalldetektering under senare år. Därmed blir det möjligt att mer generellt värdera de konventioner som var styrande för bildskapande under den aktuella perioden, till exempel om människor framställdes som streckfigurer eller som fyllda figurer med synliga dräktdetaljer. Dessutom kommer de gotländska bilderna och deras form av berättande att undersökas i förhållande till dåtida muntlig tradition och yngre texter. En sådan undersökning kan förnya en gammal debatt om den möjliga relationen mellan de gotländska bildstenarna och den yngre isländska litteraturen, med målet att förnya den övergripande tolkningen av de gotländska monumenten.