Deltagande i det visuella kulturarvet

Metadata, återanvändning och tvärvetenskap

Professor Anna Näslund Dahlgren, Stockholms universitet
Länk till projektsajt: metadataculture.se
Kontakt: anna.dahlgren@arthistory.su.se

Forskningsprojektet Deltagande i det visuella kulturarvet. Metadata, återanvändning och tvärvetenskap adresserar tre sammankopplade problem: avsaknad av metadata i bildsamlingar, att forskares arbete i bildsamlingar inte återanvänds, samt bristen på disciplin- och institutionsöverskridande samarbeten när det gäller bildsamlingar och digitala gränssnitt. Genom samlad expertis från konst- och systemvetenskap liksom bildarkivexperter på Kungliga biblioteket och Stockholms stadsarkiv söker projektet överbrygga olika forskningsområden och studera kulturella, sociala och tekniska dimensioner av metadataproduktion för bildsamlingar. Mängden och kvalitén på metadata i kulturarvsinstitutioners bildsamlingar är avgörande för att vårt visuella kulturarv ska bli synligt, användas och göras begripligt. I kölvattnet av vår tids snabbt växande informationsmängder är utformningen av gränssnitt för metadata helt avgörande för att vi ska kunna dra nytta av så kallad big data och datadriven forskning. Bilder är det som är svårast att metadatasätta automatiskt och som ofta genom ett tidsödande arbete måste göras manuellt. Idag används därför crowdsourcing alltmer av kulturarvsinstitutioner för att engagera användare i beskrivningen av samlingarna. Däremot saknas det en diskussion om hur relevant och användbar denna metadata är för humanvetenskaplig forskning som ofta handlar om att gå på djupet och skapa stora mängder metadata om några utvalda föremål. Majoriteten av de crowdsourcing-projekt som hittills har gjorts gör det motsatta: antingen är mängden metadata begränsad eller så bidrar varje taggare med en relativt liten del av helheten. Trots att flera institutioner försöker att använda en bred publik för att metadatasätta sina digitala arkiv finns inga motsvarande metoder för att dra nytta av den specialkunskap som forskare utvecklar när de utforskar arkiven. Denna kunskap, som både är ämnesspecifik och generisk, cirkuleras främst i ett begränsat sammanhang inom ett forskningsområde och görs sällan tillgängligt för någon utanför denna disciplin. Samtidigt som digitalt länkad data gör det lättare för forskarna att sammanföra data från olika samlingar, producerar alltså fortfarande enskilda forskare stora mängder kvalificerade metadata som sällan integreras i samlingarna eller återförs till kulturarvsinstitutionernas databaser. Projektet kommer därför att bidra till erfarenhetsutbyte och samarbete mellan forskare och aktörer inom kulturarvssektorn som är experter på bildsamlingar och digitala gränssnitt. Projektet kommer också att utveckla metoder och modeller för metadatainsamling till nytta både för det humanvetenskapliga forskningsområdet och för de kulturarvsinstitutioner som vårdar och bevarar det visuella kulturarvet.